PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

2018 m. rugsėjo 17 d.
Vilnius, Lietuva

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios LavaVPS.lt paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato LavaVPS.lt projekto, kuriam atstovauja Aqua IT, UAB (toliau – Tiekėjas) ir LavaVPS.lt projekto teikiamų paslaugų vartotojo (toliau – Vartotojas) tarpusavio santykius, įsipareigojimus, paslaugų teikimo ir kitas susijusias sąlygas.
2. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti ir jų laikytis kiekvienas Vartotojas. Vartotojas, užsisakęs Tiekėjo teikiamas paslaugas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuo pirmojo apmokėjimo už įsigytas paslaugas iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
3. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose su Vartotoju. Vartotojui pažeidus šias taisykles Tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos bei jų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktuose, taip pat visuomenės narių vartojamas sąvokas ir reikšmes išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. Šiose Taisyklėse sąvokų vartojimo aiškinimo teisę turi tik Tiekėjas, todėl iškilus neaiškumams, Vartotojas privalo kreiptis į Tiekėją dėl sąvokų išaiškinimo, o Tiekėjas įsipareigoja visiems Vartotojams pateikti vienodas sąvokų reikšmes vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisėtumo principais.

II. VIRTUALIŲ SERVERIŲ NUOMA

5. Tiekėjas teikia Virtualių privačių serverių (toliau – VPS) nuomos paslaugas.
6. Paslaugos teikiamos naudojantis elektroniniais ryšių kanalais.
7. Tiekėjas VPS paslaugas pradeda teikti iškart po to, kai Vartotojas apmoka sąskaitą, kurią gauna užsakymo metu ar kitu metu, pačiam Vartotojui pageidaujant.
8. Tiekėjas neatsako už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis Tiekėjo virtualių serverių nuomos paslaugomis. Tiekėjas tai pat neatsako už bet kokią žalą Vartotojams, atsiradusią dėl Tiekėjo serveriuose naudojamos programinės įrangos klaidų, ryšio sutrikimų, kompiuterinės technikos gedimų ar trečiųjų asmenų veikos (tiek teisėtos, tiek neteisėtos).
9. Virtualaus serverio nuomos paslaugų Vartotojui draudžiama:
   9.1. talpinti Tiekėjo serveriuose informaciją, pažeidžiančią Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinių ir valstybės, kurioje fiziškai randasi serveris ar VPS, teisės aktų reikalavimus bei teisės normas;
   9.2. naudoti Tiekėjo serverius ir teikiamas paslaugas veiklai, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normas;
   9.3. naudoti Tiekėjo serverių resursus masiškam el. pašto laiškų siuntimui viršijant leidžiamus laiškų kiekius bei netenkinant kitų Tiekėjo keliamų reikalavimų šiai veiklai;
   9.4. neetiškai (“spam”, “junk mail”) reklamuoti Tiekėjo serveriuose ar kituose serveriuose patalpintas WWW svetaines, paslaugas, prekes ir pan.;
   9.5. kenkti Tiekėjo serverių, sistemų, infrastruktūros veikimui, Tiekėjo teikiamų paslaugų naudotojams ir WWW svetainių lankytojams – platinti virusus, diegti kenkėjišką programinę įrangą, kurti klaidinančias, apgaulingas (“phishing”) svetaines, naudoti pernelyg daug kietojo disko I/O, tinklo (“upload” / “download”) ir kitų resursų);
   9.6. naudoti programas (“scripts”) naudojančias nepagrįstai daug serverio resursų, siekiant pakenkti paslaugų teikimui. Tiekėjas pasilieka teisę riboti resursų naudojimą, stabdyti minėtas programas ar jas pašalinti;
   9.7. be atskiro Tiekėjo pritarimo talpinti tinklapius/projektus, kurių paskirtis teikti reklaminių antraščių mainų, interneto audio / video stočių (“streaming media”), lankytojų skaitliukų ar kitas panašias paslaugas;
   9.8. tinklapiuose teikti informacijos, kurios autorių ir gretutinės teisės yra saugomos, mainų paslaugas, neturint autoriaus ar gretutinių teisių savininko sutikimo, įskaitant tarpininkavimo minėtose informacijos mainuose paslaugas.
   9.9. naudoti veiklai, kuri yra draudžiama neturint kompetentingų institucijų išduotų leidimų ir/ar licencijų, kai tokie leidimai ir/ar licencijos yra būtinos tai veiklai vykdyti;
   9.10. naudoti veiklai, kuri susijusi su virusų ir/ar kitų kenkėjiškų programų platinimu ir pan.
10. Vartotojai, kurių tinklapiuose yra talpinama informacija netinkanti nepilnamečiams (erotinio ar panašaus pobūdžio), privalo visus lankytojus pirmajame puslapyje įspėti apie tinklapio turinį.
11. Šių Taisyklių 9 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikančių Vartotojų internetines svetaines ir/ar virtualius serverius Tiekėjas turi teisę blokuoti nedelsiant be išankstinio Vartotojo perspėjimo.
12. Tiekėjas taip pat turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Vartotojui, jeigu jo veikla grubiai pažeidžia valstybės, kurioje fiziškai randasi Tiekėjo serveriai, teisės normas. Prieš nutraukdamas paslaugų teikimą, Tiekėjas informuoja vartotoją apie pažeidimus ir jei Vartotojas per 12 val. nepašalina pažeidimų – turi teisę apriboti naudojimąsi virtualiu serveriu. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas blokuoti Vartotojo virtualų serverį, jeigu kyla grėsmė, kad dėl Vartotojo daromų valstybės, kurioje randasi serveriai, teisės normų pažeidimų gali nukentėti kitų Vartotojų teisėti interesai (fizinis serverio atjungimas nuo tinklo, įeinančių ar (ir) išeinančių duomenų apribojimas, aktyvus užklausų į serverį blokavimas ar kita).
13. Tiekėjas turi teisę vienašališkai apriboti ar nutraukti virtualaus serverio nuomos paslaugų teikimą Vartotojui, nesant Vartotojo kaltės, jeigu iškyla reali grėsmė, kad dėl tolesnio paslaugų teikimo nukentėtų kitų vartotojų ir Tiekėjo teisėti interesai. Tokiu atveju Tiekėjas sudaro galimybę Vartotojui persirašyti visą reikalingą informaciją bei per 5 darbo dienas sugrąžina Vartotojo sumokėtas, bet nepanaudotas įmokas, kurias Vartotojas sumokėjo (virtualioje piniginėje esančias lėšas Vartotojas ir toliau gali naudoti kitoms paslaugos įsigyti ar pratęsti jų galiojimą).
14. Tiekėjas neatsako už Vartotojų virtualiuose serveriuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką, laikomus duomenis. Vartotojas, pastebėjęs, kad Tiekėjo serveriuose talpinama informacija (duomenys) pažeidžia šias Taisykles, privalo nedelsiant informuoti Tiekėją el. paštu arba kitomis priemonėmis.
15. Tiekėjas neatsako už sistemos veikimo bei paslaugų teikimo sutrikimus sukeltus dėl trečiųjų asmenų kaltės.
16. Tiekėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Vartotojui taiko tretieji asmenys ir nedalyvauja Vartotojo ginčuose su minėtais asmenimis.
17. Tiekėjas turi išimtinę teisę vienašališkai keisti virtualių serverių nuomos paslaugų normatyvus ir įkainius. Nauji įkainiai Vartotojui taikomi tik naujoms tokioms pat paslaugoms užsakyti. Nauji įkainiai netaikomi jau apmokėtoms paslaugoms bei šių paslaugų pratęsimui.
18. Paslaugų sutartis galioja iki tos dienos iki kurios apmokėta už paslaugas. Pasibaigus sutarties galiojimui ir per penkias dienas nesumokėjus už paslaugą paslaugos teikimas sustabdomas. Klientui apmokėjus pateiktą sąskaitą bei nesuėjus 19 punkte nustatytam terminui duomenys atstatomi ir paslaugos teikimas pratęsiamas. Praėjus 16 punkte nurodytam terminui Vartotojo virtualus serveris bei duomenys jame yra pašalinami be galimybės juos atstatyti.
19. Jei virtualaus serverio nuomos paslauga, kurios paslaugų sutarties galiojimas pasibaigęs, nėra pratęsiama per 20 dienų, visus vartotojo duomenis susijusius su paslauga Teikėjas įgyja teisę pašalinti.
20. Vartotojas, bet kuriuo metu gali pasirinkti kitą virtualių serverių nuomos paslaugos planą. Keičiant planą į brangesnį turi sumokėti planų kainų skirtumą už likusį paslaugos naudojimosi laikotarpį. Keičiant planą į pigesnį, kainų skirtumas kompensuojamas skirtumą pervedant į Vartotojo Virtualią sąskaitą.
21. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi virtualaus serverio nuomos paslaugomis, sumokėtos įmokos yra negrąžinamos.
22. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi VPS nuomos paslaugomis ir nepraėjus 15 dienų nuo paslaugos teikimo pradžios sumokėti pinigai grąžinami už jau suteiktas paslaugas bei pinigai sumokėti į priekį.
23. Ne dėl Vartotojo kaltės nutraukus serverio ar VPS nuomos sutartį, Tiekėjas įsipareigoja gražinti Vartotojo sumokėtas sumas už nepanaudotą laikotarpį.
24. Vartotojai turi teisę:
   24.1. naudotis virtualių serverių nuomos paslauga nepažeidžiant šių Taisyklių;
   24.2. gauti būtinąją pagalbą ir informaciją siekiant įgyvendinti 24.1 punkte nurodytą teisę;
   24.3. bet kada vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį;
   24.4. keisti virtualių serverių nuomos planus;
   24.5. kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
25. Vartotojas privalo:
   25.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;
   25.2. informuoti apie identifikuojančios Vartotoją informacijos pasikeitimus per 3 darbo dienas e.paštu ar ją atnaujinti LavaVPS.lt Vartotojo paskyroje.
   25.3. atsiskaityti už teikiamas paslaugas laiku;
   25.4. saugoti savo virtualų serverį ir LavaVPS.lt paskyrą nuo įsilaužimų, niekam neteikti informacijos apie virtualaus serverio ir/ar LavaVPS.lt paskyros prisijungimo duomenis (prisijungimo vardo, slaptažodžio), darytis nuolatines duomenų kopijas.
   25.5. laikytis šių Taisyklių.
26. Tiekėjas turi teisę:
   26.1. valdyti informaciją apie Vartotoją, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga;
   26.2. nutraukti arba apriboti paslaugų teikimą šių Taisyklių nustatyta tvarka ir pagrindais;
   26.3. esant įtarimui dėl galimo Taisyklių pažeidimo, siekiant užtikrinti serverių ir juose talpinamų duomenų saugumą, tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą ar vartotojo prašymu, peržiūrėti Vartotojo virtualiame serveryje laikomą informaciją;
   26.4. kitas teises susijusias su paslaugų teikimu ir serverių administravimu;
27. Tiekėjo pareigos:
   27.1. aktyvuoti paslaugos tiekimą per vieną darbo dieną po apmokėjimo gavimo.
   27.2. pašalinti paslaugos sutrikimus, vartotojui apie tai informavus.
   27.3. užtikrinti Vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą.
   27.4. informuoti Vartotoją apie planuojamus techninius ir programinės įrangos pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti virtualių serverių nuomos paslaugų teikimas.
28. Tiekėjas nedaro visų Vartotojo virtualiame serveryje talpinamos informacijos kopijų. Todėl esant Vartotojo prašymui, Tiekėjas neprivalo pateikti Vartotojui virtualaus serverio kopijos ar jos dalies.
29. Vartotojui savo noru nutraukus susitarimą dėl virtualaus serverio nuomos paslaugų, t.y. nesant šių Taisyklių pažeidimų, Tiekėjas, Vartotojo prašymu ir esant techninėms galimybėms, pateikia Vartotojui virtualaus serverio kopiją ar jos dalį.
30. Tiekėjas neatsako už Vartotojo virtualiame serveryje esančių duomenų praradimą (sunaikinimą), pasikeitimą, jeigu tai įvyko dėl techninės ar programinės įrangos sutrikimų ar trečiųjų asmenų kaltės. Vartotojas privalo asmeniškai rūpintis duomenų saugumu bei daryti nuolatines kopijas, kurios būtų saugomos Vartotojo laikmenose, t.y. ne Tiekėjo serveriuose.
31. Vartotojas asmeniškai atsako už bet kokius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų pažeidimus.

III. VIRTUALI SĄSKAITA

32. Vartotojui registruojantis Tiekėjo administruojamoje LavaVPS.lt sistemoje, Tiekėjas sukuria Virtualią sąskaitą, kurioje Vartotojas kaupia lėšas, kurias jam į Virtualią sąskaitą perveda Tiekėjas ir/arba pats Vartotojas.
33. Virtualios sąskaitos lėšų šaltinius bei šių lėšų pervedimo į Virtualią sąskaitą sąlygas nustato Tiekėjas.
34. Virtualioje sąskaitoje sukauptos lėšos gali būti naudojamos tik atsiskaitymui už Tiekėjo teikiamas paslaugas.
35. Virtualioje sąskaitoje sukauptos lėšos nėra išgryninamos arba pervedamos į Vartotojų bankų sąskaitas.
36. Vartotojui griežtai draudžiama pardavinėti savo Vartotojo paskyrą ir Virtualią sąskaitą.
37. Tiekėjas už prarastus pinigus parduodant Vartotojo paskyrą ir Virtualią sąskaitą neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės.
38. Visais šiose Taisyklėse nustatytais pagrindais nutraukus paslaugų teikimo sutartis, Virtuali sąskaita nėra uždaroma ir Vartotojos Virtualioje sąskaitoje esančias lėšas gali naudoti naujoms paslaugoms užsakyti.
39. Vartotojui pageidaujant ar kitais šiose taisyklėse ir/ar teisės aktuose nustatytais pagrindais pašalinus Vartotojo paskyrą Virtuali sąskaita yra šalinama be galimybės ją atkurti.

IV. PARTNERIO PROGRAMA

40. Tiekėjas sudaro galimybę nustatytus reikalavimus atitinkantiems Vartotojams dalyvauti “Partnerių programoje” (“Affiliate Program”) ir gauti Tiekėjo nustatyto dydžio premiją už Vartotojo rekomenduotus asmenis, kurie užsisakė bei apmokėjo Tiekėjo teikiamas paslaugas.
41. Vartotojas, dalyvaudamas “Partnerio programoje” ir reklamuodamas Tiekėjo teikiamas paslaugas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų, elgtis etiškai ir laikytis visuomenės nustatytų bendravimo normų. Draudžiama siųsti el. žinutes, kurios laikomos SPAM, kitaip neetiškai reklamuoti Tiekėjo paslaugas. Už šių nuostatų pažeidimus Tiekėjas turi teisę pašalinti Vartotoją iš “Partnerio programos” bei panaikinti sukauptą premiją.
42. Gaunama premija nėra išmokama Vartotojui, bet pervedama į Vartotojo Virtualią sąskaitą ir gali būti naudojama atsiskaitant už Tiekėjo teikiamas paslaugas.

V. KITOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

43. Tiekėjas teikia Domenų įkūrimo, SSL kriptografinio protokolo (“SSL – Secure Sockets Layer”) paslaugas.
44. Domeno įkūrimas – procedūra, kurią atlikus administratoriui pateikiamas užsakymas dėl administratoriaus paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui – vienerių metų trukmės teisių į domeną galiojimo laikotarpis, per kurį teikiamos administratoriaus paslaugos. Pradedant pirmuoju, terminai skaičiuojami nuo domeno įkūrimo dienos.
45. Tiekėjas paslaugas, nurodytas punkte Nr.43, pradeda teikti iškart po Vartotojo apmokėjimo už šias paslaugas ir reikiamų nustatymų atlikimo, kuriuos turi atlikti pats Vartotojas.
46. Procedūros pagrindas – veiksmais Tiekėjui išreikšta Vartotojo valia.
47. Procedūra atliekama teikiant DAS domeno įkūrimo paraišką Vartotojo vardu.
48. Procedūrą atlieka Tiekėjas pagal Vartotojo nurodymus.
49. Pateiktos domeno įkūrimo paraiškos atšaukimas negalimas.
50. Nuo domeno įkūrimo momento:
   50.1. Laikoma, kad domenas yra įkurtas paraiškoje nurodyto užsakovo (Vartotojo) valia.
   50.2. Vartotojas atsako už domeno vardą.
   50.3. Domeno vardas negali būti pakeistas ar perkeltas į kitą aukščiausio lygio (“TLD – Top-level domain”) domeną.
   50.4. Iki domeno vardo registravimo įrašai apie įkurtą domeną DNS serveriuose negalimi.
51. Visi norimi įkurti Domenai ir paraišką teikiantis Vartotojas turi atitikti atitinkamos organizacijos, kuri deleguota administruoti konkrečią aukščiausio lygio domenų (“TLD”) sritį, keliamus reikalavimus norimam įkurti domenui ir asmeniui norinčiam domeną toje srityje įkurti.
52. Domenui įkurti naudojami asmens duomenys, nurodyti Vartotojo paskyroje LavaVPS.lt sistemoje.
53. Vartotojas, užsakydamas ir naudodamas punkte Nr.43 nurodytas paslaugas, privalo laikytis šių taisyklių, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų. Vartotojas pilnai atsako už šių nuostatų pažeidimą, o Tiekėjas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugą arba laikinai sustabdyti arba galutinai nutraukti paslaugos teikimą, jei paslaugos teikimas buvo pradėtas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus Vartotojus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos.
55. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles be išankstinio Vartotojo perspėjimo.
56. Taisyklės yra skelbiamos Tiekėjo interneto tinklapyje.