PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

2016 m. rugpjūčio 4 d.
Vilnius

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios LavaVPS.lt paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato LavaVPS.lt projekto, kuriam atstovauja Aqua IT, UAB (toliau – Tiekėjas) ir LavaVPS.lt projektu teikiamų paslaugų vartotojo (toliau – Vartotojas) tarpusavio santykius, įsipareigojimus, paslaugų teikimo ir kitas susijusias sąlygas.
2. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti ir jų laikytis kiekvienas Vartotojas. Vartotojas, užsisakęs Tiekėjo teikiamas paslaugas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuo pirmojo apmokėjimo už įsigytas paslaugas iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
3. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose su Vartotoju. Vartotojui pažeidus šias taisykles Tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos bei jų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat visuomenės narių vartojamas sąvokas ir reikšmes išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. Šiose Taisyklėse sąvokų vartojimo aiškinimo teisę turi tik Tiekėjas, todėl iškilus neaiškumams, Vartotojas privalo kreiptis į Tiekėją dėl sąvokų išaiškinimo, o Tiekėjas įsipareigoja visiems Vartotojams pateikti vienodas sąvokų reikšmes vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisėtumo principais.

II. VIRTUALIŲ SERVERIŲ NUOMA

5. Tiekėjas teikia Virtualių privačių serverių (toliau – VPS) nuomos paslaugas.
6. Paslaugos teikiamos naudojantis elektroniniais ryšių kanalais.
7. Tiekėjas VPS paslaugas pradeda teikti iškart po to, kai Vartotojas apmoka sąskaitą, kurią gauna užsakymo metu ar kitu metu, pačiam Vartotojui pageidaujant. Kitas, domenų (TLD) bei SSL sertifikatų, paslaugas, Tiekėjas pradeda teikti iškart po Vartotojo apmokėjimo už šias paslaugas ir reikiamų nustatymų atlikimo, kuriuos turi atlikti pats Vartotojas.
8. Tiekėjas neatsako už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis Tiekėjo virtualių serverių nuomos paslaugomis. Tiekėjas tai pat neatsako už bet kokią žalą Vartotojams, atsiradusią dėl Tiekėjo serveriuose naudojamos programinės įrangos klaidų, ryšio sutrikimų, kompiuterinės technikos gedimų ar trečiųjų asmenų veikos (tiek teisėtos, tiek neteisėtos).
9. Virtualaus serverio nuomos paslaugų Vartotojui draudžiama:
   9.1. talpinti Tiekėjo serveriuose informaciją, pažeidžiančią Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinių ir valstybės, kurioje fiziškai randasi serveris ar VPS, teisės aktų reikalavimus bei teisės normas;
   9.2. naudoti Tiekėjo serverius ir teikiamas paslaugas veiklai, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normas;
   9.3. naudoti Tiekėjo serverių resursus masiškam el. pašto laiškų siuntimui;
   9.4. neetiškai (“spam”, “junk mail”) reklamuoti Tiekėjo serveriuose ar kituose serveriuose patalpintas WWW svetaines, paslaugas, prekes ir pan.;
   9.5. diegti serverio pusėje veikiančias (“server-side”) pokalbių (“chat”) programas į Tiekėjo serverius be Tiekėjo sutikimo;
   9.6. kenkti Tiekėjo serverių, sistemos veikimui, Tiekėjo teikiamų paslaugų naudotojams ir WWW svetainių lankytojams (platinti virusus, diegti programinę įrangą, naudoti pernelyg daug kietojo disko I/O resursų ir pan.);
   9.7. naudoti programas (“scripts”) naudojančias nepagrįstai daug serverio resursų, siekiant pakenkti paslaugų teikimui. Tiekėjas pasilieka teisę riboti resursų naudojimą, stabdyti minėtas programas ar jas pašalinti;
   9.8. be atskiro Tiekėjo pritarimo talpinti tinklapius/projektus, kurių paskirtis teikti reklaminių antraščių mainų, interneto radijo stočių (“streaming media”), lankytojų skaitliukų ar kitas panašias paslaugas;
   9.9. tinklapiuose teikti informacijos, kurios autorių ir gretutinės teisės yra saugomos, mainų paslaugas, neturint autoriaus ar gretutinių teisių savininko sutikimo, įskaitant tarpininkavimo minėtose informacijos mainuose paslaugas.
   9.10. naudoti veiklai, kuri yra neleidžiama neturint kompetentingų institucijų išduotų leidimų (licencijų) ar ja gali verstis tik tam tikros įgaliotos (kompetentingos) institucijos, įstaigos ar organizacijos;
   9.11. naudoti veiklai, kuri susijusi su virusų ir / ar kitų kenkėjiškų programų platinimu ir pan.
10. Vartotojai, kurių tinklapiuose yra talpinama informacija netinkanti nepilnamečiams (erotinio ar panašaus pobūdžio), privalo visus lankytojus pirmajame puslapyje įspėti apie tinklapio turinį.
11. Šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikančių Vartotojų internetines svetaines ir / ar virtualius serverius Tiekėjas turi teisę blokuoti nedelsiant.
12. Tiekėjas taip pat turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Vartotojui, jeigu jo veikla grubiai pažeidžia valstybės, kurioje fiziškai randasi Tiekėjo serveriai, teisės normas. Prieš nutraukdamas paslaugų teikimą, Tiekėjas informuoja vartotoją apie pažeidimus ir jei Vartotojas per 12 val. nepašalina pažeidimų – turi teisę apriboti naudojimąsi virtualiu serveriu. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas blokuoti Vartotojo virtualų serverį, jeigu kyla grėsmė, kad dėl Vartotojo daromų valstybės, kurioje randasi serveriai, teisės normų pažeidimų gali nukentėti kitų Vartotojų teisėti interesai (fizinis serverio atjungimas nuo tinklo, įeinančių ar (ir) išeinančių duomenų apribojimas, aktyvus užklausų į serverį blokavimas ar kita).
13. Tiekėjas turi teisę vienašališkai apriboti ar nutraukti virtualaus serverio nuomos paslaugų teikimą Vartotojui, nesant Vartotojo kaltės, jeigu iškyla reali grėsmė, kad dėl tolesnio paslaugų teikimo nukentėtų kitų vartotojų ir Tiekėjo teisėti interesai. Tokiu atveju Tiekėjas sudaro galimybę Vartotojui persirašyti visą reikalingą informaciją bei per 5 darbo dienas sugrąžina Vartotojo sumokėtas, bet nepanaudotas įmokas, kurias Vartotojas sumokėjo banko perlaida (virtualioje piniginėje esančias lėšas Vartotojas ir toliau gali naudoti kitoms paslaugos įsigyti ar pratęsti jų galiojimą).
14. Tiekėjas neatsako už Vartotojų virtualiuose serveriuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką, laikomus duomenis. Vartotojas, pastebėjęs, kad Tiekėjo serveriuose talpinama informacija (duomenys) pažeidžia šias Taisykles, privalo nedelsiant informuoti Tiekėją el. paštu arba kitomis priemonėmis.
15. Tiekėjas neatsako už sistemos veikimo bei paslaugų teikimo sutrikimus sukeltus dėl trečiųjų asmenų kaltės. Esant būtinybei ir galimybei, Tiekėjas Vartotoju prašymu pateikia visą turimą informaciją (nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų) Vartotojui, jeigu jis nukentėjo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, kuriais yra pažeidžiamos nacionalinės ir tarptautinės teisės nuostatos.
16. Tiekėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Vartotojui taiko tretieji asmenys ir nedalyvauja Vartotojo ginčuose su minėtais asmenimis.
17. Tiekėjas turi išimtinę teisę vienašališkai keisti virtualių serverių nuomos paslaugų normatyvus ir įkainius, prieš 30 d. informavęs Vartotojus. Nauji įkainiai Vartotojui taikomi nuo paskutinės paslaugų, už kurias jau yra apmokėta, galiojimo dienos, t.y. netaikomi jau apmokėtoms paslaugoms bet taikomos siekiant šias paslaugas pratęsti.
18. Paslaugų sutartis galioja iki tos dienos iki kurios apmokėta už paslaugas. Pasibaigus sutarties galiojimui ir per tris darbo dienas nesumokėjus už paslaugas paslaugos teikimas sustabdomas. Klientui prašant bei nesuėjus 16 punkte nustatytam terminui duomenys gali būti atstatomi. Praėjus 16 punkte nurodytam terminui ir esant techninėms galimybėms, Tiekėjas gali atstatyti duomenis ir atnaujinti paslaugos teikimą, o Vartotojas privalo sumokėti 5% Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio vienkartinį mokestį.
19. Virtualių serverių nuomos paslaugos, kurios pasibaigęs galiojimas nėra pratęsiamas per 3 dienas, visus vartotojo duomenis susijusius su paslauga Teikėjas įgyja teisę pašalinti.
20. Vartotojas, bet kuriuo metu gali pasirinkti kitą virtualių serverių nuomos paslaugos planą. Keičiant planą į brangesnį turi sumokėti planų kainų skirtumą už likusį paslaugos naudojimosi laikotarpį (arba perskaičiuojamas kainų skirtumas ir sutrumpinamas paslaugos galiojimo laikas). Keičiant planą į pigesnį, kainų skirtumas nekompensuojamas, o atitinkamai prailginamas paslaugos galiojimo laikas. Dėl plano keitimo Vartotojas privalo kreiptis į Tiekėją.
21. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi virtualaus serverio nuomos paslaugomis, sumokėtos įmokos yra negrąžinamos.
22. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi VPS nuomos paslaugomis ir nepraėjus 15 dienų nuo paslaugos teikimo pradžios sumokėti pinigai grąžinami už jau suteiktas paslaugas bei pinigai sumokėti į prieki.
23. Ne dėl Vartotojo kaltės nutraukus serverio ar VPS nuomos sutartį, Tiekėjas įsipareigoja gražinti Vartotojo sumokėtas sumas už nepanaudotą laikotarpį.
24. Vartotojai turi teisę:
   24.1. naudotis virtualių serverių nuomos paslauga nepažeidžiant šių Taisyklių;
   24.2. gauti būtinąją pagalbą ir informaciją siekiant įgyvendinti 19.1 punkte nurodytą teisę;
   24.3. bet kada vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį;
   24.4. keisti virtualių serverių nuomos planus;
   24.5. kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
25. Vartotojai privalo:
   25.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;
   25.2. informuoti apie identifikuojančios Vartotoją informacijos pasikeitimus per 3 darbo dienas e.paštu ar telefonu.
   25.3. atsiskaityti už teikiamas paslaugas laiku;
   25.4. saugoti savo virtualų serverį ir / ar svetainę nuo įsilaužimų, niekam neteikti informacijos apie virtualaus serverio ir / ar svetainės prisijungimo duomenis (prisijungimo vardo, slaptažodžio), darytis nuolatines duomenų kopijas.
   25.5. laikytis šių Taisyklių.
26. Tiekėjas turi teisę:
   26.1. valdyti informaciją apie Vartotoją, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga;
   26.2. nutraukti arba apriboti paslaugų teikimą šių Taisyklių nustatyta tvarka ir pagrindais;
   26.3. esant įtarimui dėl galimo Taisyklių pažeidimų, siekiant užtikrinti serverių ir juose talpinamų duomenų saugumą, tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą ar vartotojo prašymu, peržiūrėti Vartotojo virtualiame serveryje laikomą informaciją;
   26.4. kitas teises susijusias su paslaugų teikimu ir serverių administravimu;
27. Tiekėjo pareigos:
   27.1. aktyvuoti paslaugos tiekimą per vieną darbo dieną po apmokėjimo gavimo.
   27.2. pašalinti paslaugos sutrikimus, vartotojui apie tai informavus.
   27.3. užtikrinti Vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą.
   27.4. informuoti Vartotoją apie planuojamus techninius ir programinės įrangos pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti virtualių serverių nuomos paslaugų teikimas.
28. Tiekėjas nedaro visų Vartotojo virtualiame serveryje talpinamos informacijos kopijų. Todėl esant Vartotojo prašymui, Tiekėjas neprivalo pateikti Vartotojui virtualaus serverio kopijos (ar jos dalies).
29. Vartotojui savo noru nutraukus susitarimą dėl virtualaus serverio nuomos paslaugų, t.y. nesant šių Taisyklių pažeidimų, Tiekėjas, Vartotojo prašymu ir esant techninėms galimybėms, pateikia Vartotojui virtualaus serverio kopiją ar jos dalį.
30. Tiekėjas neatsako už Vartotojo virtualiame serveryje esančių duomenų praradimą (sunaikinimą), pasikeitimą, jeigu tai įvyko dėl techninės ar programinės įrangos sutrikimų ar trečiųjų asmenų kaltės. Vartotojas privalo asmeniškai rūpintis duomenų saugumu bei daryti nuolatines kopijas, kurios būtų saugomos Vartotojo laikmenose, t.y. ne Tiekėjo serveriuose.
31. Vartotojas asmeniškai atsako už bet kokius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų pažeidimus.

III. VIRTUALI SĄSKAITA

32. Vartotojo prašymu, Tiekėjas sukuria Virtualią sąskaitą (toliau – VS), kurioje Vartotojas kaupia lėšas, kurias jam į VS perveda Tiekėjas. Ginčai dėl į VS pervedamų lėšų tarp Vartotojo ir Tiekėjo sprendžiami derybų keliu.
33. VS lėšų šaltinius bei šių lėšų pervedimo į VS sąlygas nustato Tiekėjas bei apie juos skelbia savo interneto svetainėje – http://www.LavaVPS.lt.
34. VS sukauptos lėšos gali būti naudojamos tik atsiskaitymui už Tiekėjo teikiamas paslaugas – virtualaus serverio nuomos ir / ar kitas paslaugas.
35. VS sukauptos lėšos nėra išgryninamos arba pervedamos į Vartotojų bankų sąskaitas.
36. Vartotojams griežtai draudžiama pardavinėti savo Vartotojo sąskaitą ir VS.
37. Tiekėjas už prarastus pinigus parduodant Vartotojo sąskaitą ir VS neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės.
38. Visais šiose Taisyklėse nustatytais pagrindais nutraukus paslaugų teikimo sutartis, VS yra uždaroma, o joje esančios lėšos panaikinamos.

IV. PARTNERIO PROGRAMA

39. Tiekėjas sudaro galimybę nustatytus reikalavimus atitinkantiems Vartotojams dalyvauti “Partnerio programoje” ir gauti Tiekėjo nustatyto dydžio premiją už Vartotojo rekomenduotus asmenis, kurie užsisakė bei apmokėjo Tiekėjo teikiamas paslaugas.
40. Vartotojas, dalyvaudamas “Partnerio programoje” ir reklamuodamas Tiekėjo teikiamas paslaugas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės normų, elgtis etiškai ir laikytis visuomenės nustatytų bendravimo normų. Draudžiama siųsti el. žinutes, kurios laikomos SPAM, kitaip neetiškai reklamuoti Tiekėjo paslaugas. Už šių nuostatų pažeidimus Tiekėjas turi teisę pašalinti Vartotoją iš “Partnerio programos” bei panaikinti sukauptą premiją.
41. Gaunama premija nėra išmokama Vartotojams, bet pervedama į Vartotojo sąskaitą ir gali būti naudojama atsiskaitant už Tiekėjo teikiamas paslaugas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus Vartotojus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos.
43. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles.
44. Taisyklės yra skelbiamos Tiekėjo interneto tinklapyje.

All rights reserved by Aqua IT, UAB